پس از آن که داخلی‌ها را تعريف کرديم، می‌توانيم Issabel را به نحوی تنظيم کنيم که نيازهای ما را برآورده کند. ممکن است بخواهيم هنگامی که داخلی گرفته شده، پاسخگو نبود، سرور به صورت خودکار، يک داخلی ديگر را که قبلاً مشخص کرده‌ايم بگيرد، برای اين کار به مسير زير می‌رويم: مرکز تلفن، تنظيمات سيستم تلفنی، مرا دنبال کن

 

در اين مسير با چنين صفحه‌ای روبرو می‌شويم:

follow_me1.png

 

داخلی که می‌خواهيد برايش اين ويژگی را تعريف کنيد، انتخاب نماييد. 

follow_me2.png

Ring Strategy:ringallv2 ‌ابتدا شماره اصلی را می‌گيرد، بعد شماره‌های ديگر را

Extension List: 11 معاون مدير و 22 مسئول دفتر

Ring Time: 20 ثانيه

Destination If no answer:‌Terminate call- hang up

 

هر بار که شماره مدير گرفته شود، Asterisk داخلی مدير را می‌گيرد، اگر کسی پاسخگوی تماس نبود، Asterisk داخلی‌های 11 و 22 گرفته می‌شوند و چنان‌چه باز هم کسی به تماس پاسخ نداد، Asterisk تماس را قطع می‌کند، پس از پايان کار، دکمه Submit Changes و پس از آن، Apply Configuration Changes here را بزنيد.

 

نکته: همان‌طور که دیدیم در Follow me می‌توان چند داخلی را به عنوان مقاصد بعدی تعیین نمود پس عمده تفاوت مرا دنبال کن با امکان انتقال مکالمه (Call Forward) در همین نکته است.


منبع: ISSABEL