اصولاً Route‌ها در Issabel برای مسيردهی به تماس‌ها كاربرد دارند، مسير تماس‌های خروجی برای اين منظور است كه مقصدی برای هر شماره‌ای كه از طريق نقاط نهايی (Soft phone, IP phone, ATA) گرفته می‌شود، تعيين شود، به طور پيش فرض Asterisk اگر شماره‌ای گرفته شود به سراغ داخلی‌ها می‌رود، اگر داخلی با شماره گرفته شده وجود نداشته باشد به سراغ Outbound Route می‌رود تا مسيری برای اين شماره گرفته شده بيابد. يكی از پر كاربردترين Outbound Route‌ها برداشتن پيش شماره 9 و فرستادن بقيه شماره به سمت Trunk شهری می‌باشد، كه به دليل استفاده زياد، اين Route‌ به طور پيش‌فرض در Issabel تعريف شده است. برای تعريف Outbound Route‌ بايد به منوی مركز تلفن، تنظيمات سيستم تلفنی برويد و گزينه Outbound Route را بزنيد.

outbound1.png


  • دو نكته مهم برای تنظيم و تعريف يك مسير وجود دارد:


Dial Pattern: در اين مثال مشاهده می‌كنيد اين مسير برای تماس‌هايی است كه با 9 شروع شده‌اند و Asterisk با توجه به Dial Pattern عدد 9 را برداشته و به سمت Trunk تعيين شده می‌فرستد.


Trunk Sequence‌: تعيين Trunk برای اين مسير تعريف شده، شما می‌توانيد چندين Trunk را به اين مسير مربوط كنيد، در اين صورت Trunkها به نوبت تعريف در اولويت قرار می‌گيرند، و اگر Trunk بالاتر ايرادی داشته باشد، و Asterisk نتواند از آن تماس را هدايت كند سراغ Trunk بعدی از لحاظ اولويت می‌رود. مثلاً شما يك Outbound Route‌ برای 00 و تماس‌های بين‌الملل تعريف می‌كنيد، در  اين حالت ممكن است از چند سرويس دهنده تلفن بين‌الملل استفاده كنيد، Trunkها آن‌ها را در اين‌جا به ترتيب اولويت قرار می‌دهيد تا در صورت عدم برقراری تماس با هر كدام از Trunk جايگزين بعدی استفاده شود.


منبع: ISSABEL