سیستم تلفن گویا


 • مقاصد نهايی (Final Destinations):

هر تماسی، از هر Trunk كه به Asterisk وارد می‌شود می‌بايست مقصدی برای هدايت به آن توسط Asterisk داشته باشد، به اين مقاصد Final Destinations گفته می‌شود، اين مقاصد می‌توانند از يك داخلی ساده تا يك IVR‌ تودرتو و يا يك برنامه نوشته توسط شما باشد، در اين بخش به معرفی برخی از رايج‌ترين مقاصد نهايی می‌پردازيم:

 

 • منوی منشی ديجيتال (Digital Receptionist):

معمولاً IVR به منوی منشی ديجيتال اطلاق می‌گردد. يک IVR پيامی که قبلاً ضبط شده را برای تماس گيرنده پخش کرده و از وی درخواست کليدی از تلفن برای اتصالش با سازمان، گروه کاری، شخص و ... می‌نمايد. سپس سيستم IVR تماس را به مقصد مورد نظر هدايت می‌نمايد.‌ IVR هر کليدی را جهت تعيين مقصد تماس (مثلاً ring group مربوط به قسمت فروش) قبول می‌نمايد. علاوه بر کليدهای معمول دو گزينه t , i هم قابل تعريف هستند. t برای time out (مهلت ورود کليد) و i برای ورودی نادرست در نظر گرفته می‌شوند. جهت ايجاد منشی ديجيتال روی لينک IVR در قسمت چپ صفحه کليک نماييد. بخش Digital Receptionist با دو قسمت تنظيمات نمايش داده می‌شود: قسمت IVR options که با دوازده گزينه قابل تنظيم که در شکل زير نمايش داده می‌شود:

digital_receptionist_1.png

 • Change Name:

اين گزينه جهت شناسايی منوی مورد نظر بوده و توسط Free PBX ترجمه نمی‌شود.

 

 • Announcement:

اين منوی کشويی، جهت انتخاب پيغام از پيش ضبط شده برای IVR مورد نظر استفاده می‌گردد. پيام مورد نظر بايد قبلاً ضبط شده و از قسمت System Recordings به ليست پيام‌های Free PBX اضافه شود.

 

 • Timeout:

عددی که در اين قسمت وارد می‌نماييد معادل مدت زمانی به ثانيه خواهد بود که منوی IVR منتظر ورود کليد از سوی تماس گيرنده خواهد بود. اگر در اين مدت کليدی از تماس گيرنده دريافت نگردد، تماس به مقصدی که در قسمت t تعيين کرده‌ايد انتقال می‌يابد و در صورت معين نکردن، تماس قطع می‌شود.

 

 • Enable Directory:

اگر اين گزينه انتخاب شود، به تماس گيرنده اجازه داده می‌شود که با زدن دکمه # وارد فهرست راهنمای سيستم شده و بر حسب نام يا نام خانوادگی به دنبال شخص مورد نظر بگردد. با فشار دکمه مربع (pound key) پيامی برای تماس گيرنده حاوی مراحل ورود نام پخش می‌گردد.

 

 • VM Return to IVR:

اگر اين گزينه انتخاب شود، تماسی که از منوی IVR به صندوق صوتی انتقال يافته است، پس از اتمام کار با صندوق صوتی و پيغام‌ها، در نهايت به IVR باز گردانده می‌شود. در صورت عدم انتخاب اين گزينه، پس از اتمام کار با صندوق صوتی تماس قطع خواهد شد.

 

 • Enable Direct Dial:

با انتخاب اين  گزينه، تماس گيرنده قادر خواهد بود مستقيماً در منوی IVR با گرفتن شماره extension به آن وصل شود. در غير اين صورت تماس گيرنده با وارد کردن شماره داخلی مورد نظر – حتی اگر extension موجود باشد - پيامی مبنی بر شماره اشتباه خواهد شنيد.

 

 • Loop Before t-dest:

اگر اين گزينه انتخاب شود، پس از اتمام مدت در نظر گرفته شده برای Timeout منو مجدداً شروع به پخش خواهد کرد. منوی IVR به تعدادی که در قسمت Repeat Loops تعيين شده، تکرار خواهد شد. در صورت عدم انتخاب اين گزينه، تماس گيرنده سريعاً به مقصدی که در قسمت t تعيين کرده‌ايد انتقال می‌يابد و يا تماس قطع می‌گردد.

 

 • Repeat Loops:

تعداد دفعات تکرار IVR که در قسمت قبل توضيح داده شد.

 

 • Timeout Message:

پيغامی که در صورت وارد نکردن هيچ کليدی پس از زمانی که در قسمت Timeout وارد شده، برای تماس گيرنده پخش می‌شود. البته اين پيغام تنها در صورتی پخش می‌شود که مقصدی برای t معين نشده باشد.

 

 • Loop Before i-dest:

عملکردی مشابه Loop Before t-dest دارد، با اين تفاوت که ورود کليد اشتباه را بررسی می‌کند. در صورت عدم انتخاب اين گزينه، تماس گيرنده سريعاً به مقصدی که در قسمت i تعيين کرده‌ايد انتقال می‌يابد و يا تماس قطع  می‌گردد.

 

 • Invalid Message:

پيغامی که در صورت وارد کردن انتخاب اشتباه در منوی IVR، برای تماس گيرنده پخش می‌شود. البته اين پيغام تنها در صورتی پخش می‌شود که مقصدی برای i معين نشده باشد.

 

 • Repeat Loops:

تعداد دفعات تکرار منوی صوتی در صورت ورودی نادرست معين، را مشخص می‌نمايد. پس از تکرار منوی صوتی به ميزان تعيين شده، تماس قطع می‌گردد. حداکثر تعداد نه تکرار تعيين شده است.


منبع: ISSABEL