در راه‌اندازی Trunk شهری به حداقل دو کارت شبکه بر روی Issabel نياز است، يک کارت شبکه برای ارتباط با شبکه Lan داخلی و يک کارت شبکه برای اين که تنظيمات مربوط به سرويس دهنده را روی آن انجام دهيم. در اين‌جا اگر Issabel را به صورت يک ماشين مجازی بر روی سرور خود نصب کرده باشيم، اضافه کردن يک کارت شبکه ديگر به آن به راحتی انجام می‌پذيرد، ولی اگر Issabel به صورت مستقيم بدون استفاده از نرم‌افزارهای مجازی‌سازی بر روی سرور نصب باشد، در صورت وجود تنها يک کارت شبکه سخت‌افزاری بر روی سرور Issabel، می‌توانيم از روش زير استفاده کنيم:


نکته: ابتدا مطمئن می‌شويم که IP روی سرور Issabel ما به صورت static تنظيم شده است و کارت شبکه سرور ما در حالت DHCP قرار ندارد.


روند انجام: با استفاده از نرم‌افزار WinSCP وارد مسير etc/sysconfig/network-scripts شده و دو بار با استفاده از گزينه duplicate دو کپی از فايل ifcfg-eth0 متناظر با دو کارت شبکه مورد نياز ايجاد می‌کنيم. سپس اسامی اين دو فايل را با استفاده از گزينه Rename به ifcfg-eth0:0 و ifcfg-eth0:1 تغيير می‌دهيم.

B2ap3 Large Ip1

وضعيت نهايی به اين صورت می‌باشد:

B2ap3 Large Ip2

سپس هر دو فايل ifcfg-eth0:0 و ifcfg-eth0:1 را با استفاده از گزينه edit ويرايش کرده و پارامترهایDEVICE ، NAME در هر دو فايل را ويرايش می‌کنيم:

در داخل محتويات فايل ifcfg-eth0:0 مقدار DEVICE و NAME را برابر eth0:0 قرار می‌دهيم.

در داخل محتويات فايل ifcfg-eth0:1 نيز مقدار DEVICE و NAME را برابر eth0:1 قرار می‌دهيم.


سپس مقادير IPADDR ،PREFIX ،GATEWAY و در صورت نياز DNS در هر کارت شبکه را بر اساس شبکه خود تنظيم می‌نماييم. به طور مثال، مقادير ما می‌توانند به شکل زير باشند که در اين‌جا فايل ifcfg-eth0:0 مربوط به تنطيمات کار شبکه Lan و فايل ifcfg-eth0:1 مربوط تنظيمات شبکه مرتبط با سرويس دهنده می‌باشد:

ifcfg-eth0:0

B2ap3 Large Ip3


 

ifcfg-eth0:1

B2ap3 Large Ip4

 و در قدم آخر با استفاده از دستور زير تنظيمات شبکه را يکبار restart می‌کنيم:

systemctl restart network

 

در پايان می‌توانيم با استفاده از دستور ip addr show از ايجاد شدن دو کارت شبکه eth0:0 و eth0:1 اطمينان حاصل کنيم و تنظيماتی که بر روی اين دو کارت شبکه انجام داده‌ايم را بررسی کنيم.

B2ap3 Large Ip5


منبع: VOIPIRAN